Priser og vilkår

Fastsettelse av salærer vil i samsvar med vanlige prinsipper basere seg på flere forskjellige faktorer hvor timeprisen er en.  Det vil også bli tatt hensyn til andre faktorer som kompleksitet, tidsfaktor, rettsområde m.v i samsvar med den til enhver tid gjeldende advokatforskrift.

Timepriser ligger normalt i området kr 2.200 - 2.900 pr. time eksklusiv merverdiavgift.  Timepriser kan være gjenstand for forutgående avtale.

Ved enkelte typer oppdrag som f.eks, ved utferdigelse av ektepakt, testamenter, visse typer avtaleutarbeidelser, firmaetablering m.v. kan det avtales faste priser.

Ved nye oppdrag vil det normalt bli utferdiget en oppdragsbekreftelse i samsvar med Advokatforeningens anbefalinger.