Kjøp og salg av selskaper

Kjøp og salg av virksomhet er vanlig forekommende i næringslivet, men byr på farer.

Kjøp og salg av selskaper eller virksomheter av annen karakter, enten dette gjelder aksjene eller innmaten i virksomheten, byr på mange utfordringer og faremomenter.

Innledningsvis vil det alltid være et poeng å stille seg spørsmålet:  Hva skal vi med virksomheten, og passer den inn i vår øvrige virksomhet.

Alt for ofte ser man virksomhetsovertagelse som byr på senere problemer fordi man ikke har hatt en gjennomtenkt strategi i forbindelse med kjøpet.

Kjøp og salg av virksomheter byr også på en del juridiske problemstillinger som bør tenkes igjennom. Sentralt står det å sikre at man som kjøper får det man forventer og betaler for, samtidig som selgeren har en interesse i at kjøpet er endelig, og at det ikke i ettertid fremmes mangelskrav i forbindelse med det leverte produkt.

I praksis gjøres dette oftest ved at det foretas en detaljert gjennomgang av selskapet i forbindelse med kjøpsavslutningsprosessen, enten dette skjer før endelig avtale underskrives, eller i en periode etter avtalens underskrift, med en reverseringsmulighet. En slik prosess betegnes ofte som en ”due diligence” - prosess. Sentralt i en slik prosess vil være å gjennomgå den virksomheten som skal overtas etter sømmene, både regnskapsmessig, men også i forhold til de juridiske momenter av betydning. Dette kan gjelde representasjonsavtaler, ansettelsesforpliktelser, pensjonsforpliktelser, garantiforpliktelser, rettigheter til varemerker, domenenavn, husleieavtaler og eiendomsrett til fast eiendom, samt også forhold av mer faktisk karakter som for eksempel potensielle erstatningsansvar i form av påvirkning av miljø eller andre forhold, samt ikke minst, et potensielt skatteansvar både som fremgår av regnskapene, men også som kan dukke opp i forbindelse med senere bokettersyn.

Tatt i betraktning hva tvister om slike saker kan medføre av omkostninger i ettertid, vil det være vel anvendte penger å legge ressurser i en overdragelse av en virksomhet, så vel fra kjøper- som fra selgersiden.