Merverdiavgift på advokattjenester

Det polistiske flertall har besluttet å innføre merverdiavgift på bl.a. advokattjenester. Den norske Advokatforening har gått mot dette, under henvisning til at ordningen særlig slår negativt ut for privatpersoner som ikke får fradrag for inngående mervediavgift. For advokatbransjen som helhet betyr ordningen mindre økonomisk, slik at Advokatforeningen her ikke talte for "sin egen syke mor", men på vegne av det rettsøkende publikum.

I forbindelse med fremlagt utkast til statsbudsjett for 2001 foreslo regjeringen som kjent en vesentlig utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget. Forslaget innebar bl.a. at diverse tjenester blir momsbelagt, herunder advokattjenester.

Den norske Advokatforening har tidligere gått imot forslaget. Begrunnelsen for dette er at moms på advokattjenester i det alt vesentligste vil være en kostnad som må bæres av det alminnelige rettssøkende publikum. For virksomheter som ikke er avgiftspliktige og privatperson vil dermed kostnaden med å benytte slike tjenester bli vesentlig dyrere.

For virksomheter som selv driver avgiftspliktig virksomhet, vil det derimot ikke ha noen effekt ved at disse får fradrag for inngående merverdiavgift i den avgift de betaler til staten.

Advokatforeningen har anført at dette i prinsippet vil særlig gå ut over svakere grupper som derved får redusert sine muligheter til juridisk bistand. Riktignok er det foreslått å heve grensene for fri rettshjelp, men likevel vil personer på normale inntektsnivåer i stor grad falle utenfor dekningsområdet for fri rettshjelp.

Det har også vært anført at forslaget som konsekvens vil medføre at det for advokater blir mer økonomisk gunstig å spesialisere seg på tjenester til næringslivet, hvilket igjen vil kunne gå ut over kvaliteten ovenfor det alminnelige rettssøkende publikum.

Forslaget ble vedtatt under budsjettforhandlingene og er gjennomført med virkning fra 01.07.2001