Norskregistrerte utenlandske foretak – hva er det?

I den senere tid er det blitt mer og mer vanlig å registrere nystartede mindre foretak som norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Hva er dette, og har det noen hensikt?

Som en konsekvens av norsk EØS-medlemsskap, har det nå blitt vesentlig enklere å registrere filialer av foretak registrert i andre EU/EØS-land i Norge. Særlig er dette aktuelt for Storbritannia, hvor det er gjort et bevisst valg om å gjøre det enkelt å etablere aksjeselskaper for å stimulere ny virksomhet. Det stilles her ikke krav til minimumsaksjekapital, i motsetning til Norge. Her kreves det at aksjekapitalen minimum utgjør kr. 100.000,-. I tillegg kommer omkostningene i forbindelse med stiftelse av selskapet, slik at det må reises ca. kr. 110.000 - 120.000,-, hvorav kr. 10.000-20.000,- er ren kostnad for stifterne.

En selskapsetablering i England med registrering av en norsk filial i Norge vil, inklusive alle registreringsomkostninger i England og Norge, vil kunne gjøres for et beløp som er vesentlig lavere enn et norsk AS, blant annet fordi registreringsgebyret er vesentlig lavere.

Hva skiller så et NUF fra et AS? I det vesentlige er reglene relativt identiske med hensyn til hva de to selskapsformer kan foreta seg. Det stilles for NUF, i motsetning til for AS, ikke krav om revisjonsplikt med mindre omsetningen overstiger kr. 5.000.000,- pr. år i motsetning til for et AS som skal ha dette uansett omsetning.

Et NUF er heller ikke forpliktet til å la sitt årsregnskap registrere i regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Ulempen er dog at som et engelsk selskap er det rapporteringsplikt til England. Dette ordnes imidlertid i praksis ved at det benyttes en såkalt Company Secretary som er ansatt i spesialiserte engelske firma som forestår slike tjenester mot en fast årlig godtgjørelse.

Aksjonærenes ansvar er, i likhet som for norske aksjeselskaper, begrenset til aksjekapitalen.

Man skal være oppmerksom på at et NUF med en minimumsaksjekapital i England, kan møtes med mindre troverdighet enn et norskregistrert aksjeselskap. I praksis vil dette ofte innebære at man kan møtes med et krav om garantier. I praksis kan imidlertid dette være et mindre problem enn innbetaling av aksjekapital i et norsk AS.

Når det gjelder en skatte- og avgiftsmessig side, er valget av selskapsform av mindre betydning. Et NUF følger de samme regler for registrering som merverdiavgiftspliktig med oppgaveinnsending som for et AS.

En konsekvens av betydning kan være at man som langvarig syk, som ansatt i et NUF (og for den saks skyld i eget AS) kan ha vedre trygdemessig dekning enn en selvstendig næringsdrivende.

Slik regelverket i dag fremstår, er det sannsynlig at forenklinger i formalkravene rundt mindre AS også vil tvinge seg frem i Norge slik at regelverket bringes i harmoni med det engelske system for mindre foretak.

Gjennom våre internasjonale kontakter vil vi kunne liste med opprettelse av NUF med morselskap i Storbritannia.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.