Norsk skatt og opphold i spania

Mange nordmenn som flytter til Spania får vanskeligheter med å få aksept fra de norske skattemyndigheter om at skatteplikten til Norge er opphørt etter utflytting. Uenighet med skattemyndighetene oppstår ofte når den utflyttede nordmannen velger å beholde fast eiendom i Norge

Skattemessig bopel

Utgangspunktet for til hvilket land en norsk statsborger skal betale skatt er avhengig av hvilket land vedkommende er bosatt. Nasjonalitet er mao. alene ikke avgjørende.

De mer vanskelige spørsmål oppstår når norske statsborgere dels bor eller oppholder seg både i Norge og Spania, eller har eiendom i begge land.

Det forhold at norsk statsborger har fått aksept fra Folkeregisteret om at vedkommende er flyttet ut fra Norge, er ikke uten videre avgjørende for om vedkommendes skatteplikt til Norge avbrytes da bostedsbegrepet etter skatteloven og lov om folkeregistrering ikke er alltid er sammenfallende.

Emigrasjon

Skatteplikten til Norge opphører etter de nye regler fra 2004 ved emigrasjon, ofte benevnt som fast utflytting, og man ikke oppholder seg i riket i en ellere perioder som tilsammen ikke overstiger 61 dager i inntektsåret og personen eller dennes nærstående ikke disponerer bolig i riket.  Dersom vedkommende har vært bosatt i riket i minst ti år før emigrasjonen, opphører skatteplikten  først etter utløpet av det tredje inntektsår etter fraflyttingen.  61-dagers reglen/bolig i riket gjelder for hvert av de tre år. Som bolig regnes boenhet med innlagt helårs vann og avløp, med mindre boligen etter offentligrettslige regler ikke kan benyttes som bolig.  Boenhet som faktisk benyttes som bolig, er likevel bolig etter etter denne bestemmelse.  Regelen om hva som aksepteres som fritidsbolig her, er med andre ord strammet inn.

Nærstående er ektefelle, samboer eller mindreårige barn.

Unngåelse av dobbeltbeskatning

I visse tilfeller kan skattyteren bli ansett bosatt både i Norge og i Spania med fare for å bli beskattet i begge land. Norge har inngått skatteavtale med Spania som bl.a. har til formål å unngå såkalt ”dobbeltbeskatning”.

For det tilfellet at skatteyter anses bosatt i begge land, vil det såkalte ”sentrum for livsinteresse” avgjøre hvilket land som har beskatningsretten. Hvor ”sentrum for livsinteresse” anses å ligge, må naturlig nok vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Midlertidig opphold i utlandet

Selv om skatteyteren ikke anses emigrert, kan det være grunnlag for avbrytelse av skatteplikten til Norge ved midlertidig opphold i Spania.

Skatteplikten kan for det første lempes ved midlertidig opphold etter ett års arbeidsopphold i utlandet. Feriebesøk o.l. i inntil 72 dager avbryter ikke fristen.

Advarsel

Ovennevnte er kun utgangspunkter, og fallgruvene er mange. Søk derfor sakkyndig bistand.

Advokat Hans Chr. Steenstrup samarbeider bl.a. gjennom EALG med  spanske advokater i spansk-norske forhold.