Virksomhetsetablering i Spania - forholdsregler i Norge

Virksomhetsetablering i et fremmed land innebærer at man må forholde seg til rettsreglene i dette land. Utenlandsetablering har også tilknytning til norske rettsforhold. Av advokat (H) Hans Chr. Steenstrup, Hartsang Advokatfirma DA, Oslo.

Forut for etableringen

Ved enhver virksomhetsetablering i Spania som i andre land utenfor Norge, er det helt sentralt først å klarlegge formålet med etableringen. I forbindelse med dette bør det utarbeides en forretningsplan som ivaretar en del sentrale elementer. Av juridisk betydning i Norge nevnes bl.a. sikring av immaterielle rettigheter, valg av organisasjonsform samt bemanningsspørsmål.

Juridiske forholdsregler

Etablering i Spania forutsetter klarlegging av en del forhold i Norge. Vi vil imidlertid påpeke at det også i Norge er forhold som bør hensyntas. Dette gjelder bl.a. sikring av de immaterielle rettigheter som varemerkerettigheter, patent, design m.v.

For varemerker er det anledning til å beskytte disse internasjonalt gjennom den såkalte Madrid-protokollen ved en sentral søknad i Norge. Dette er en langt enklere og billigere måte å oppnå beskyttelse enn å søke individuelt i hvert land.

For patenter er det en tilsvarende ordning gjennom en konvensjon om patentsamarbeid. Her gjelder også spesielle regler om prioritet fra tidligere innlevert nasjonalsøknad.

For design/mønster er derimot forholdet at søknad om registrering av dette, må fremmes i hvert enkelt land dette ønskes beskyttet i.

Det kan også være hensiktsmessig å inngå en lisensavtale mellom rettighetshaver i Norge og lisenstaker (datterselskap e.l. i Spania) som bl.a. fastslår at lisensen ikke kan overdras eller utnyttes av andre. Derved kan man beskytte seg mot at retten ufrivillig går over til andre.

Normalt vil en etablering i Spania eller et annet land måtte finansieres via morselskap i Norge. Dette innebærer at før etablering foretas og forpliktelser pådras, bør eventuelle finansieringsavtaler være på plass.

Etablering av et datterselskap eller virksomhet i Spania vil normalt være en disposisjon som krever en styrebeslutning i Norge samt dekning av stiftelsesomkostningene herfra. I samsvar med vanlige regler skal styrebeslutningen protokolleres.

Dersom virksomheten ute skal bemannes med ansatte fra Norge, bør ansettelsesavtaler gjennomgås med hensyn til vilkår, herunder ferie, pensjonsrettigheter, dekning av reise- og oppholdsutgifter, medbringelse av øvrige familie, gjeninntredelse i stilling i Norge ved avsluttet opphold, skatteforhold m.v.

I denne sammenheng må også trygdemessige spørsmål avklares, herunder hvilket trygdesystem den ansatte skal være tilknyttet under oppholdet i Spania.

Det stilles krav til dokumentasjon av transaksjoner mellom tilknyttede selskaper i Norge og Spania. Det anbefales at man forut for etableringen også drøfter slike og skattemessige forhold med sakkyndig bistand.

Valg av virksomhetsform i Spania kan også få betydning for det ansvar man kan pådra seg i Norge for virksomhetens handlinger i Spania. Dette gjelder både etter rene erstatningsregler som for ansvar i kontraktsforhold. Rent eksempelvis vil det norske selskap stå fullt ansvarlig for virksomheten i Spania dersom denne etableres som filial, i motsetning til hva som vil være tilfellet dersom denne etableres gjennom et datter-/aksjeselskap.

Anbefalinger

Det anbefales at man forut for etablering i Spania i tillegg til å vurdere de forretningsmessige sider, også foretar en juridisk gjennomgang av konsekvenser ved etableringen også i Norge. Derved kan man unngå hva som kan vise seg å være en kostbar utenlandsetablering dersom man trår feil.

Advokat Hans Chr. Steenstrup samarbeider gjennom EALG med spanske advokater i spansk-norske forhold.